Kā es varu tikt nokristīts vai nokristīt bērniņu?
Kļūsti par daļu no Kristus veidotās Baznīcas - kas tic un top kristīts, tiek izglābts!
Kristīšana ir Jēzus Kristus iedibināts Sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic Jēzum Kristum, dāvā garīgu jaun-piedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par kristīšanu saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties kristīšanai, mēs kļūstam par Dieva veidotās kopības, Kristus Baznīcas, locekļiem.
Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā kristīgu vecāku pienākums ir vest savus bērnus pie Kristīšanas Sakramenta. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā sola bērnu audzināt kristīgajā ticībā. Lai vecāki un krustvecāki šo solījumu dotu, viņiem jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem, gan arī jāpieder pie vienas konkrētas draudzes.
Kā izvēlēties vietu un baznīcu sava bērna kristīšanai?
Ir pašsaprotami, ka bērns saņems kristīšanu savu vecāku draudzē, piedaloties visai draudzei, ne tikai kristījamā radiem vien. Ar kristību bērns tiek uzņemts Kristus Baznīcā un vietējā draudzē, kurai pieder bērna vecāki vai viens no vecākiem. Gadījumā, ja vēlaties bērnu kristīt kādā citā baznīcā, piemēram, savā dzimtajā baznīcā, kuras draudzes locekļi vairs neesat, tad tas iespējams izņēmuma gadījumā, sazinoties ar savas pašreizējās draudzes mācītāju. Kristīšana citā vietā (mājā, slimnīcā), kas nav baznīca vai draudzes dievkalpojumu vieta, iespējama vienīgi, ja slimības vai kādu citu nopietnu iemeslu dēļ kristīšanu nav iespējams organizēt baznīcā.
Kā izvēlēties laiku bērna kristībām?
Bērns pie kristīšanas tiek vests pēc iespējas ātrāk pēc dzimšanas. Kristīšana notiek draudzes dievkalpojuma laikā. Ja arī mūsdienās var būt grūti iekļauties gadsimtu ilgajā tradīcijā rīkot kristīšanu svētdienā pēc bērna piedzimšanas, tad tomēr kristīgu vecāku pienākums ir organizēt bērna kristīšanu, cik iespējams, drīz pēc viņa piedzimšanas.
Ko darīt, ja viens no bērna vecākiem nav draudzes loceklis un nevēlas būt?
Šajā gadījumā bērnu kopā ar krustvecākiem pie kristīšanas vedīs viens no vecākiem - ticīgā māte vai tēvs. Izņēmuma situācijā to var darīt kāds no bērna vecvecākiem vai krustvecākiem, lai vecāku nevēlēšanas tikt kristītiem un piederēt Baznīcai nekļūtu par šķērsli bērna ceļā pie Dieva, ja kāds no iepriekš nosauktajiem ir gatavs uzņemties atbildību par kristāmo bērnu.
Ko darīt, ja neesam kristīti un iesvētīti, bet vēlamies nokristīt bērnu?
Vispirms vecākiem un krustvecākiem (kuri nav kristīti un/vai iesvētīti) jāsakārto pašiem sava garīgā dzīve. Jāapmeklē iesvētes mācības kurss. Pēc mācības apgūšanas un draudzes dzīves iepazīšanas pieaugušie var saņemt kristību un/vai iesvētību un var tikt uzņemti draudzē. Tad ar bērna kristīšanu nebūs problēmu.
Esam kristīti un iesvētīti, bet nepiederam draudzei, vai ar to nepietiek?
Būt kristītiem un iesvētītiem, bet nepiederēt draudzei, nevar uzskatīt par normālu stāvokli. Pie kristības/iesvētības Jūs esat apliecinājuši savu ticību, bet, ja jau nepiederat draudzei, tad šo solījumu nepildāt. Pie bērna kristīšanas jums tiks prasīts apliecināt savu ticību un apsolīt šajā ticībā audzināt bērnu. Lai varētu to izpildīt, jums jāatgriežas pie ticības un jāatjauno sava draudzes piederība.
Nevaram atrast krustvecākus, vai bez krustvecākiem iespējams bērnu nokristīt?
Jā, ir iespējams. Bērnu var kristīt bez krustvecākiem, un šādā gadījumā par krustvecākiem tiek uzskatīta draudze un mācītājs. Formāla pieeja šajā gadījumā nav pieļaujama. Krustvecākiem bērna kristīšanas dievkalpojumā tiks prasīts solījums, kuru viņi dos nevis mācītājam vai draudzei, bet pašam Dievam!
Ja vecāki nav kristieši, vai krustvecāki var bērnu vest pie kristības?
Šāds gadījums būtu uzskatāms par izņēmumu. Krustvecāki vieni paši, bez bērna vecākiem, var vest bērnu pie kristības, tikai tādā gadījumā, ja bērna vecāki piekrīt kristīšanai, bet paši nevēlas tapt par kristiešiem un draudzes locekļiem. Jāņem vērā, ka krustvecākiem var būt visai grūti pildīt savu solījumu bērnu kristīgi audzināt, tādēļ mācītājs šādam izņēmumam visdrīzāk piekritīs vienīgi tad, ja kristāmā bērna krustvecāki spēs pārliecinoši pamatot savas iespējas bērnu kristīgi audzināt. Šādā gadījumā bērns tiktu kristīts un uzņemts krustvecāku draudzē.
Vai luteriskā Baznīca pieņem pie kristībām, ja kāds no krustvecākiem pieder pie citas kristīgas konfesijas?
Šādi gadījumi ir sastopami. Šobrīd Latvijas ev. lut. Baznīcā šajā jautājumā nav noteiktas kārtības. Gadījumā ja kādu citai konfesijai piederīgo paredzēts aicināt par krustēvu vai krustmāti, iesakām ņemt vērā sekojošo:
• Vai tas nav pretrunā ar attiecīgās krustvecāku piederības draudzes kārtību?
• Vai paredzamo krustvecāku konfesija atzīst LELB kristības došanu bērnam?
• Vai citai konfesijai piederīgais spēs solīt un izpildīt solījumu bērnu kristīgi audzināt tā, kā to māca luteriskā Baznīca?
• Vai citai konfesijai piederīgais tiešām ir šīs konfesijas kādas draudzes loceklis (mēdz būt, ka cilvēks šīs konfesijas Baznīcā ir vienīgi kristīts, bet savas Baznīcas kārtībai turpmāk nav sekojis).
Cik izmaksā bērna kristības?
Nereti šis ir pirmais jautājums, kuru uzdod cilvēks, kurš ieradies pieteikt bērna kristības. Baznīca nav iestāde, kura par attiecīgu samaksu sniedz "reliģiskus pakalpojumus" saviem klientiem. Par kristībām samaksa netiek prasīta. Tomēr jāņem vērā, ka draudzes ekonomija pastāv no draudzes locekļu ziedojumiem. Arī vedot bērnu pie kristīšanas, draudzes locekļi parasti dod draudzei kādu ziedojumu. Īpaši, ja jūsu rocība atļauj rīkot plašākas svinības ap bērna kristībām, nav labi ziedot tikai niecīgu daļu no kopējā svinību budžeta. Tāpat ieteicams būtu noskaidrot, vai draudzei kristību sakarā nav kādi papildus izdevumi (piemēram: baznīcas pušķošana, ziedu iegāde). Tomēr, ja kāds nespēj ziedojumu dot, tas nevar būt šķērslis kristīšanas saņemšanai.
Esmu jau pieaudzis un vēlos tapt kristīts. Vai man būs jāatrod arī krustvecāki?
Pieaugušie var saņemt kristīšanu bez krustvecākiem. Tomēr ir ieteicams atrast kādu pieredzējušu kristīgu cilvēku, kurš jaunkristītajam var būt par padoma devēju viņa kristīgā dzīvē. Pieaugušie tiek kristīti tikai pēc iesvētību mācību kursa pabeigšanas.
Ja jūs neesat saņēmuši atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem, lūdzu, nekautrējieties visu vaicāt draudzes mācītājam vai atbildīgajiem draudzes locekļiem personīgi.