Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais, pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās, apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.
Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?
Uzziniet par nākošo iesvētes mācības kursu - vaicājiet mācītājam un reģistrējieties pirmās nodarbības laikā. Pirmās nodarbības laikā tiks sniegta informācija par Iesvētes kursu un tā nodarbību apmeklēšanu. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāru piedalīšanos draudzes dievkalpojumos. Pie kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to māca Baznīca.
Vēlos saņemt kristības, bet kādēļ tiek runāts arī par iesvētībām?
Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot kristību pieaugušā vecumā, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ šādi kristījamie tiek arī iesvētīti.
Esmu cienījamos gados, bet neesmu kristīts/iesvētīts? Vai arī uz mani attiecas tādas pašas prasības kā uz gados jaunākiem ļaudīm?
Šodienas situācijā Latvijā ir parasts, kad iesvētību mācību kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir parasta prakse.
Cik ilgs ir tipisks iesvētes mācības kurss?
Iesvētes mācības kursu, saskaņā ar LELB apstiprinātām prasībām organizē un vada draudzes mācītājs un viņa palīgi. Iesvētes kursa ilgums ir aptuveni pusgads, nodarbībām notiekot 1x nedēļā ar pārtraukumiem svētku laikā.
Vai iesvētes mācības kursu var apgūt neklātienē?
Kristības, iesvētības nozīmē pievienošanos Baznīcai un lokālai draudzei. Nav iespējams apliecināt pievienošanos Baznīcai un draudzei, ja kandidāts nav iepazinies ar dievkalpojumiem un draudzes dzīvi. Ja kristību, iesvētību kandidāts nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu baznīcā kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram: ilgstoša ārzemju komandējuma, vai smagas slimības dēļ , tad ir iespējams apgūt kursu neklātienē, paralēli, abpusēji iespējamā laikā tiekoties ar mācītāju un pārrunājot apgūto vielu..
Vai pēc kristībām un iesvētībām man būs jāpieder draudzei, kurā kristījos, iesvētījos?
Jā, pēc kristībām, iesvētībām kandidāts būs arī uzņemts par draudzes locekli draudzē, kurā saņēma kristību un/vai iesvētību. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību draudzes dzīvē. Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi var pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejamāka.
Izraksts no LELB Satversmes:
LELB un draudzes loceklis, viņa pienākumi un tiesības
21. LELB loceklis ir LELB esošajā kārtībā kristīta vai uzņemta persona. Kristīts bērns pieder pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)
23. Pārejot uz citu LELB draudzi, iesvētīts draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)
24. Katrs draudzes loceklis var būt reģistrēts vienā LELB draudzē. 25. Draudzes loceklim vēlams piederēt draudzei, kas atrodas viņa dzīvesvietas tuvumā.
26. Bērnībā kristīto pilngadību sasniegušo draudzes locekļu pienākums ir saskaņā ar LELB pastāvošo kārtību iesvētīties. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)
27. Baznīcas (LELB) loceklim ir šādi pienākumi: veidot savu ticības izpratni saskaņā ar LELB mācību un dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus, ziedot draudzes darbam, ievērot draudzes kārtību, izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus, bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus, sekmēt viņu iesvētības (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)
28. Draudzes loceklim ir tiesības: vērsties pie draudzes mācītāja savās garīgajās vajadzībās, slimības, trūkuma un nespēka gadījumā saņemt materiālu pabalstu, ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj; piedalīties draudzes sapulcē, vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos, tikt laulātam, kļūt par krustvecāku, tikt kristīgi izvadītam.
29. Draudzes locekļus, kuri izraisījuši darbības, kas grauj mieru un saticību draudzē, un pēc rakstiska brīdinājuma nav labojušies, ar draudzes mācītāja un attiecīgā iecirkņa prāvesta kopīgu lēmumu var izslēgt no draudzes. Izslēgtie var mēneša laikā lēmumu pārsūdzēt diecēzes bīskapam.
30. Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja. Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)
Pilnu Satversmes tekstu skatīt: http://www.lelb.lv/lv/?ct=satversme