“Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu. Jo, ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet ikviens lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Jo ikkatram jānes sava paša nasta. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.” (Gal 6:2-10)
Vārds “diakons” burtiskā tulkojumā ir kalpotājs. Tagad mūsu LELB apspriež diakona amata aprakstu un ieviešanu Baznīcā. Tas būtu jau garīgais amats, bet draudžu kalpošanā mēs diakonijas darbu saprotam tā, kā tas ir noticis jau senbaznīcā un notiek joprojām. Par diakonijas kalpošanu mēs varam lasīt daudzviet Bībelē, īpaši Apustuļu darbu grāmatā un vēstulēs. Divi nelieli piemēri ir doti arī šī apraksta sākumā un noslēgumā.
Diakoniju bieži vien saprot tikai kā praktisku palīdzību – pārtikas paciņu, zupas virtuves, drēbju kameras, zāļu iegādes un tml. Daudzviet pasaulē pie Baznīcām ir diakonijas centri, kas saņem valsts subsīdijas un tiešām nodarbojas ar sociālo darbu. Mūsu valstī ar sociālo darbu nodarbojas pašvaldības. Mēs, pilsoņi, maksājam nodokļus, kuru daļa tiek novirzīta sociālajām vajadzībām. Bieži cilvēki nāk uz baznīcu pēc praktiskas palīdzības, nezinot, ka sociālās nodaļas to spēj sniegt un viņas tam ir paredzētas. Diakonijas darbā to ir svarīgi apzināties un cilvēkiem skaidrot.
Diakonijas darba prioritāte ir katras konkrētās draudzes locekļi, kā rakstīts: “..darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.” Diakonija ir no Dieva saņemts aicinājums kalpot - kalpot ne vien savas draudzes locekļiem, bet arī citiem līdzcilvēkiem. Kristus ir sacījis: "…ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši" (Mt.25:40).
Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu, dvēseli un miesu. Savstarpēja kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā: “No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” Jņ 13:35
Diakonija aicina katru brīvprātīgā kalpošanā, izmantojot tieši tās dāvanas un spējas, kas mums katram dotas - zināšanas, talantus, praktiskas prasmes, laiku, naudu… "Mēs esam dienišķā maize viens otram" (Mārtiņš Luters).
Diakonija ir Baznīcas rūpes un ieinteresētība cilvēku likteņos, kā arī kopības veidošana un attīstīšana draudzē un sabiedrībā. Draudzes ir aicinātas dzīvot saskaņā ar mīlestības bausli, tādēļ ir būtiski saredzēt, ka likstas, grūtības, kas skārušas daļu no mums, attiecas uz visiem mums. Tāpēc diakonijas aprūpe ir ticības izpausme mūsu ikdienas dzīvē.
Kalpošana ir divpusēja - mums visiem ir gan ko dot, gan nepieciešamība saņemt no citiem un no Dieva. Mums katram ir tik daudz vajadzību:
• Citam šobrīd būtiskākās ir materiālās, citam - dvēseles, attiecību un kopības, citam - garīgās vajadzības.
• Mums katram vajadzīga mīlestība, cilvēki, kas mūs pieņem un kurus pieņemam mēs.
• Un mēs katrs gribam dzīvot jēgpilnu dzīvi, piepildot to, kā dēļ šajā pasaulē esam sūtīti.
Tādēļ arī tu esi aicināts dot, un tev ir ko dot. Tu vari lūgt pēc Dieva klātbūtnes cilvēku dzīvē, notikumos šeit un pasaulē. Tu vari dalīties ar savu laiku, prasmēm un zināšanām, ar savu klātbūtni un ieinteresētību, liecinot par Kristus mīlestību apkārtējiem ļaudīm viņu ikdienas vajadzībās. Tu vari ziedot pārtiku, dažādas nepieciešamas un noderīgas lietas (apģērbu, mājsaimniecības priekšmetus, kancelejas preces, rotaļlietas, grāmatas utml.), naudas līdzekļus.
“Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis. Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis? Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:34-40)
Diakonijas darba vadītāja draudzē ir Egija Gauja (26196540), bet patiesībā jebkurš aktīvais draudzes loceklis ir arī diakons. Jūs varat zvanīt draudzes priekšniecei Lienei Odītei 29479426, vai mācītājam Jurim Moricam 29220810.
Piesakiet aizlūgumus, aiciniet uz mājām pie cilvēkiem, kuri paši nevar atnākt uz baznīcu. Vienreizējo pabalstu jautājumus lemj draudzes padome kopīgi.